Groep 3 en 4

 

In groep 3 en 4 bieden we onderwijs aan dat aansluit bij de leerbehoeften van de kinderen. Ons onderwijs prikkelt de nieuwsgierigheid van de kinderen. Wij willen ze graag veel leren en vinden het erg belangrijk dat de kinderen met veel plezier naar school gaan. Een goede sfeer staat voorop.

Naast vakken als rekenen, taal,etc. doen we veel bewegingsspelletjes in de klas en vinden het leuk om liedjes te zingen. We maken het lokaal altijd gezellig door het ophangen van mooie tekeningen, etc. Dit is het prachtige werk van de kinderen want zij vinden het fijn om te tekenen en knutselen.

In het lokaal hebben we een thematafel, die ingericht is met leuke en leerzame spullen rondom een thema. U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in ons lokaal.

Groep 3

Groep 3 leert lezen! We gebruiken op de Vore de Kim-versie van veilig Leren Lezen. In deze methode staat het leren lezen centraal, ook al wordt daarnaast volop aandacht besteed aan spelling, woordenschat, mondelinge taal en creatief schrijven. In de eerste helft leren de kinderen 34 grafemen vlot te verklanken en leren ze eenvoudige eenlettergrepige woorden te lezen en correct te spellen. In de klas gebruiken we een letterbord en vrolijke wandplaten met de aangeleerde woorden erop.

Voor het rekenen gebruiken we de methode ‘De wereld in getallen’. Dit schooljaar leren de kinderen o.a. splitsen van hoeveelheden t/m 10,  optel- en aftreksommen t/m 20 cijfers schrijven, geldsommen, klokkijken (halve/hele uren), etc. Elk onderwerp wordt eerst tijdens de instructie behandeld. Daarna komt het onderwerp terug bij het zelfstandig oefenen en wordt het uiteindelijke door de kinderen ingeoefend en toegepast.

Groep 4

Voor taal en spelling gebruiken we de methode Taalactief. In de leerlijn spelling leren de kinderen om gericht strategieën toe te passen bij het schrijven van woorden.

Het spellingprogramma volgt dezelfde thema’s als het taalprogramma en er is een voortdurende wisselwerking tussen het leren van woorden, zinnen en teksten (taal) en het correct leren schrijven ervan (spelling).

Voor het rekenen gebruiken we de methode ‘De wereld in getallen’. In het tweede deel van de rekenles staat het werken aan de weektaak centraal. De kinderen werken op hun eigen niveau aan deze weektaak. Dit schooljaar leren de kinderen in de rekenles o.a. geldsommen (alle munten en biljetten, gepast betalen en teruggeven), meten, klokkijken (halve/hele uren, analoog en digitaal), optellen/aftrekken t/m 100, de tafels van vermenigvuldiging, etc.